Inici Contacte GROC  
 
Continguts
  Postgrau en Direcció de Centres Educatius
 

Formació professionalitzadora que capacita per a l’exercici de la direcció d’un centre educatiu, d’acord amb el que s’estableix a l’Art. 27.1. del DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent i a l’Art. 134.c. de la LOMCE

Trets distintius
Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Orientada a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament habilitats directives en contextos educatius.
Oportunitat de progrés en la carrera professional docent

Destinataris
Directius de centres educatius que reben finançament públic (de titularitat pública i concertada), interessats a fonamentar i completar la seva formació.
Docents interessats per conèixer l’organització d’un centre educatiu i assumir funcions directives

Requisits d’Accés
Estar en possessió d’alguna de les titulacions que capaciten per a l’accés a la professió docent

Format
Curs semipresencial de 30 crèdits ECTS = 750 h
Dissenyat amb el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS) el qual es basa en el càlcul del volum treball a realitzar per l’estudiant en diverses modalitats.

Treball Presencial      120 h.
Assistència a 30 sessions presencials de 4 h. de durada
Treball Dirigit              310 h
Realització de treballs pràctics sota el guiatge i la correcció del professorat
Treball Autònom         320 h
Lectures, consulta de web, anàlisi de normativa...que es deriven de les recomanacions efectuades als diversos mòduls

Titulació que s’obté
Diploma de Postgrau en Direcció de Centres Educatius

Disseny Formatiu
L’acció formativa s’articula en 9 mòduls:

M-1 La funció directiva als centres educatius.
M-2. Societat, sistema educatiu i escola
M-3- Marc normatiu aplicable als centres docents
M-4. Dimensió tècnica: organitzar el funcionament del centre educatiu
M-5. Dimensió tècnica: gestió de recursos
M-6. Dimensió relacional: construir un clima escolar positiu
M-7. Dimensió personal: lideratge educatiu. Factor clau per a una direcció eficaç
M 8. Retiment de comptes i qualitat. Els processos de millora escolar
M 9. El Projecte de Direcció

Càrrega de treball i continguts dels diversos mòduls (link d’accés a un pdf)

Projecte de Direcció
El Postgrau comporta l’elaboració, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció elaborat a partir de les directius contingudes al Decret 155/2010, o bé d’un Projecte de Millora Institucional.
Cada estudiant compta amb un tutor/a que l’orienta i fa un seguiment del procés d’elaboració i presentació del Projecte de Direcció/Millora
L’avaluació positiva del Projecte de Direcció/Millora és requisit imprescindible per a l’obtenció del títol

Metodologia
Metodologies orientades a la participació i la interacció dels assistents, tot combinant l’exposició de continguts teòrics i pràctics
Exposicions dels ponents, realització d’exercicis, comentari de lectures, debats d’aula, anàlisi de casos, comentari d’aspectes de l’actualitat educativa
En la delimitació dels treballs a realitzar es tindran en compte els interessos, les possibilitats i la situació professional de cada estudiant

Avaluació
En base a treballs pràctics realitzats pels estudiants sota el guiatge i la supervisió del professorat dels curs.
Qualificació final numèrica, en una escala d'1 a 10, que es registrarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant i constarà als certificats que s’emetin.
És condició indispensable per a l’assoliment de l’avaluació positiva, haver assistit, com a mínim, a un 80% de les sessions del curs.

Professorat

Direcció:

Dr. Joan Teixidó Saballs
Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar

Coordinació:  

Sra. Maria Mercè Berengueras Pont
Inspectora d’Educació. Consorci d’Educació de Barcelona
Sr. Josep Bofill Deu
Director de l’Escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva
Sr. Eduard Mallol Blanch
Director de l’Escola Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès

Equip Docent:

L’equip docent està conformat per directius en exercici, ex-directius,  membres de l’Administració Educativa i professorat universitari. S’elaborarà un quadre docent per a cadascuna de les seus territorials.

Calendari i Horaris
El postgrau es desenvoluparà d'octubre a maig.
Dedicació habitual: dues tardes setmanals, de 17 h. a 21 h.
En la planificació del curs es tindrà en compte l’activitat habitual dels centres: setmanes anteriors a vacances, dies no lectius...
Es lliurarà una planificació detallada de sessions a l’inici del curs.

Llocs de realització:

Barcelona Ciutat.
Dies: dimarts i dimecres.
Lloc de Realització: pendent de concreció
Maresme-Vallès Oriental
Dies: dimecres i dijous
Lloc de Realització: Les Franqueses del Vallès
Centre d’Art i Noves Tecnologies “Can Font”.
Girona.
Dies: dilluns i dimarts
Lloc de Realització: pendent de concreció
Altres Demarcacions Territorials
En cas d'interès per seguir el curs en una altra demarcació territorial pots fer-ho saber a info@fumh.cat . Es valorarà la possibilitat d’oferir-lo en properes edicions

Preu
1200€
Inclou els drets d’expedició del títol

Procediment d’Inscripció.
Pots inscriure’t a través del web (www.fumh.cat) o personalment a la seu de la Fundació Martí l’Humà (C/ Banys 38-40. La Garriga). Telèfon d’informació: 93 8605060

El pagament es pot realitzar en dues fases: a) pre-inscripció i b) matrícula:

a) Preinscripció: En un termini màxim de set dies des de la data d'inscripció cal haver realitzat el pagament de 200 €, que es restarà de l'import de la matrícula. La pre-inscripció dóna dret a reserva de plaça.
b) Matrícula: Cal procedir al pagament com a màxim vint dies abans de l'inici del curs.
Documentació que s'ha de presentar per realitzar la matrícula: DNI i titulació universitària. S’ha de trametre fotocopiats a la Fundació Martí l’Humà (C/ Banys 38-40. 08530 La Garriga). o bé escanejats a administración@fumh.cat

La Fundació Martí l’Humà es reserva el dret d'anul·lar el curs. En aquest cas, es compromet a tornar l'import de tots els pagaments realitzats.

Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits