Actualitat
 
 
24/06/2012
Postgrau de direcció de centres i serveis educatius
Curs de 30 crèdits que es durà a terme a la Universitat de Girona, adreçat directius, càrrecs de coordinació i persones interessades per la direcció escolar.


15/05/2012
Jornada escolar: partida? o continuada? Tot procurant aclarir la confusió
Presentació que correspon a una sessió amb famílies i mestres en la qual s'analitzen els principals factors a considerar en la presa de decisió davant les diverses modalitats de jornada escolar.


10/05/2012
Celebración de fiestas populares y tradicionales en la escuela
Investigació en la que s'analizen els aspectes a considerar en l'organització i desenvolupament de festes i celebracions populars a l'escola. A la part final, s'hi aporten idees i recomanacions.


08/12/2011
El futuro de la direcció escolar o el arte de avanzar mirando por el retrovisor
Article publicat al diari Escuela en el qual es consideren les incerteses i els riscos que es desprenen del canvi de model de direcció escolar. Es tracta de desenredar el nus gordià i no pas de tallar la corda pel bell mig.


15/2/2011
LAPICEROS: un modelo de formación de directivos escolares
Article en el qual s'efectuen algunes consideracions generals entorn de la formació de directius escolars, es fa una proposta d'articulació dels continguts formatius que s'hi han de tractar i es presenta un model de formació sorgit del treball del col.lectiu GROC Publicat a Organización y Gestión Educativa, núm 2-2011.


16/12/2010
Hacia un cambio de modelo en la dirección escolar. Luces y sombras en un camino tortuoso
Text presentat al XII Congrés Interuniversitari d'Organització Educativa on s'analitzen els principals aspectes a considerar en el camí vers un canvi de model en la direcció escolar alhora que s'anticipen alguns interrogants i riscos a tenir en compte


22/04/10
Desenvolupament de competències comunicatives a la direcció escolar. Emetre crítiques.
Presentació que corresponen a una sessió de formació amb equips directius desenvolupada en el CPR de Sevilla, orientada al desenvolupament de competències comunicatives.


12/04/10
Els directius i el treball col.laboratiu del professorat: dinamització de reunions.
Presentació utilitzada al seminari de formació de Cap d'Estudis de La Garrotxa en la qual es consideren el dilemes que han d'afrontar els directius en la dinamització de reunions


06/04/2010
Roda de premsa de presentació de recerca sobre convivència a secundària
El dia 16 d'abril a les 12,30 h. s'efectuarà una presentació a premsa de la recerca "La millora de la convivència a secundària" a la sala Nicolau d'Olwer de l'Institut d'Estudis Catalans.


23/03/2010
La millora de la convivència a secundària
Informe final de la recerca realitzada a 88 Instituts d'Educació Secundària de Catalunya en la qual s'identifiquen les principals dificultats de convivència, s'efectua un recull de bones pràctiques i s'analitzen els processos de millora.


08/02/2010
Aprendre a aprendre: de la idea a l'aula
Ponència a la Jornada Competències, aprenentatges i avaluació que se celebrarà el 17 de febrer de 2010, al Caixa Fòrum de Barcelona.


26/01/2010
Se hace camino al andar
Sistematització d'experiències de millora de la convivència escolar. Ponència al Sympòsium núm. 17 del II Congrès Internacional de Convivència Escolar que se celebrarà a la Universitat d'Almeria, del 16 al 19 de març de 2010.


15/12/09
Lliurament del 3er Premi Nacional d'Investigació Educativa 2007
El dia 15 de desembre, a la seu del Consejo Escolar del Estado, es va lliurar el 3er premi del Concurso Nacional de Investigación Educativa 2007 al treball de GROC La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Cataluña. Recullen el premi Josep Bofill i Eduard Malloll

02/11/09
La introducció d'innovacions als centres educatius
Presentació en la qual es planteja la necessitat d'una reflexió prèvia a la introducció d'innovacions metodològiques en la qual es tinguin en compte la disposició de les persones i de l'organització


15/10/09
Anàlisi i afrontament de conflictes al transport i al menjador escolar
Presentació que correspon a una sessió de treball amb acompanyants del transport escolar i monitors de menjador de la comarca de l'Alt Empordà en la qual es donen pautes per a la intervenció davant situacions d'hostilitat que se'ls poden presentar en la realització de la seva feina.


14/06/09
Nada nuevo bajo el sol
Versió original en català de l'article periodístic en el qual es comenten els primers resultats de les proves de competències bàsiques de 6è de primària. Publicat a La Vanguardia, el 12-06-2009.


10/04/09
Competències, currículum i pràctica educativa
Articles que recullen el treball realitzat amb la Xarxa CB del Departament d'Educació durant el curs 2008-09 en els quals s'aporten elements de fonamentació per a la introducció de les CB als centres educatius.


15/03/09
Desdoblar? o Dos mestres/professors a l'aula?
Tema d'estudi al qual GROC dedica la seva atenció durant el curs 2008-09. Document provisional que recull el treball realitzat i s'apunten els aspectes pendents. Estem oberts a rebre aportacions i/o opinions.


08/02/09
Perfils professionals emergents a l'escola. Una mirada organitzativa
Article on s'efectua una visió panoràmica dels nous perfils professionals que han accedit a les escoles i instituts i se'n consideren algunes repercussions o dilemes organitzatius a tenir en compte.


10/01/09
Dialogar amb hom mateix ajuda a avançar
Text on es planteja la conveniència de reservar-se espais per a la conversa interior com a element regulador de la pròpia activitat i es donen algunes idees pràctiques per al pas a l'acció.


3er Premi Nacional d' Investigació Educativa
La recerca La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Cataluña. Resultados de la puesta en marcha, análisis de las principales dificultades que ha generado y elaboración de propuestas de mejora ha estat guardonada amb el tercer premi en el concurs nacional de recerca educativa que convoca el Ministeri d'Educació, Ciència i Esport a través del CIDE.


Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE
Article-paraigües en el qual es presenta el tema del curs 2008-09 de la revista Guix al llarg del qual es presenten els diversos aspectes de la LOE que seran desenvolupats en les aportacions posteriors.


Tens un e-mail. Sobre l'ús i l'abús del correu electrònic a la feina
El correu electrònic s'ha instal·lat a la vida quotidiana dels docents i els empleats públics fins arribar a un punt que pot generar dependència. Al text s'analitzen els problemes que poden derivar-se'n i es donen algunes idees per fer-ne un bon ús.


Quien es quien ante el reto de la equidad. Una invitación a quitarse la careta
Article on s'argumenta la necessitat d'avançar vers cotes de major equitat en l'escolarització dels nois i noies, s'assenyala el protagonisme que han d'assumir-hi els diversos actors i es plantegen algunes mancances i dificultats en l'avenç cap a la fita desitjada.


Donar una resposta negativa, un tràngol
Els docents, empleats públics, directius... a vegades han de donar una resposta negatives a les demandes que els arriben. Alguns ho fan amb naturalitat i seguretat; per a d'altres, en canvi, és un tràngol. Al text s'assenyalen alguns aspectes a considerar en la millora de la competència professional per a donar respostes negatives; es tracta de saber dir "no".


L'escola respira calma
Conferència on es planteja la necessitat de posar límits a l'acceleració que es viu a les escoles i instituts. S'analitzen alguns aspectes que tenen una incidència directa en el funcionament dels centres i s'apunten possibles línies d'actuació dirigides a la millora.


Tancar finestra
 
Joan Teixidó Saballs © 2009 Drets reservats | Crèdits